Rechercher un mot dans le dictionnaire (expressions régulières autorisées)
English word Ponatekao - Terme
sharpen
hakakoi
Up
sharpen
haakoi
Nh, Uh, Sud
sharpened
koi
shave (-the head completely)
pūhekeruru
Nord
shave (-the head)
pūheke
sheet
tomiòki
sheet
māìiòki
Fi
sheet
mākiiòki
Nh
sheet (-metal)
kapa
Sud
sheet (-metal)
veo
Nord
sheet (corrugated-)
kapa
Sud
sheet (corrugated-)
veo
Nord
sheet (paper-)
pakahāmani
sheet (performance-)
tapatuhihoka
shelf
hātaa
Nord
shelf
fātaa
Sud
shelf
papahuà (-vaina haìna)
shelf
pāhuà (-vaina haìna)
Fi
shell
hoè
shell
pīhoè
Nord, Ho
shell
pīhoke
Ta, Fi
shelter
ohoàu
shipment (object)
tukuìa
Nord
shipment (object)
tuuna
Sud
shirt
ihamī
shiver
hautete
shiver
tutū (-te taa)
shiver
mate (-i te kamaìi)
Nord
shiver
û (-i te metoè)
Sud
shiver
trembler (-de froid/-de fièvre)
shoe
aihū
shoot
pūtee
Sud
shoot
huì
shoot (breadfruit, banana)
huì
Nord
shoot (breadfruit, banana)
pūtee
Sud
shoot (breadfruit, banana)
hetui
Nord
shoot (breadfruit, banana)
fetui
Sud
shoot (breadfruit, banana)
huì
shoot (breadfruit, banana)
pūtee
shoot (plant)
kōhoe
Nh, Uh, Ho
shoot (rhumatism)
lancer (rhumatismes, douleur interne)
shoot (trees)
kōhoe
Nh, Sud
shoot (trees)
kōhē
Up, Uh
shoot (wound)
lancer (blessure)
Nord, Ho
shoot (wound)
lancer (blessure)
Sud
shoot (wound)
lancer (blessure)
Nord, Ho
shop (fish-)
faè (-hokotinaià)
Sud
shop (fish-)
haè (-hokoìaika)
Nord
shovel
kapuèpo
Nord, Ho, Ta
shovel
àpuèpo
Fi

Joomla Template by ThemeXpert