Rechercher un mot dans le dictionnaire (expressions régulières autorisées)
English word Ponatekao - Terme
dry
sec
dry
sec
Nh
dry
moô
dry (desiccated)
veìveì
dumping (-site)
ùa (-tioàìa kaù)
Nord
dumping (-site)
taha (-tiìna kaù)
Sud
dust
èhuèhu
Uh
dust
ehuehu
Nh, Up, Sud
dust
ehu
dust (-of rock)
ehuehu (-keetū)
duty (do one's-)
too (-i ta īa amoka)
Nh, Up
duty (do one's-)
too (-i ta īa amona)
Uh, Sud
DVD
kōpūatauià
Nord
DVD
ôpūatauià
Sud

Joomla Template by ThemeXpert