Rechercher un mot dans le dictionnaire (expressions régulières autorisées)
English word Ponatekao - Terme
lady
maùi
land
tau (-io he one)
land
huì (-i uta)
lattice
pāhatahata
laundry (-room)
pāòto (-hopaàhu)
Fi
laundry (-room)
pāòto (-hopakahu)
Ho, Ta
laundry (-room)
pāòto (-puàkahu)
Nord
lawyer
vavao
lawyer (court-appointed-)
tokovā
lead
hakatee
Up
lead
haatee
Nh, Uh, Sud
lead
aahi
leaflet
paka (-viitoi)
lease (commercial-)
teào (-pahihoko)
Ho, Ta
lease (commercial-)
teào (-pahihoo)
Fi
lease (commercial-)
tekao (-pahihoko)
Nord
leather
kii (-kāùku)
lemon
hītoro
Nord
lemon
fītoro
Sud
lemonade
vai (-hītoro)
Nord
lemonade
vai (-fītoro)
Sud
lengthen
hakaòa
Up
lengthen
haaòa
lengthen
haakoa
Sud
lessor
tuuàiê (te-)
Sud
lessor
tukuàiê (te-)
Nord
level (-blood alcohol)
kūtaù (-namu)
lid
tiha
Nord
lid
tifa
Sud
lift
fitina
Sud
light (-the Polynesian oven)
tahu (-i te umukai)
like

like
au
lime
punaveà
Uh, Sud
lime
pukaveà
Nh, Up
limestone
pūìù
linger
mānea
linger
hakatevee
Up
linger
hakamanea
Up
linger
haatevee
Nh, Uh, Sud
linger
haanaenae
Fi
linger
haamanea
Nh, Uh, Sud
look
hakatu
look (-for)
ùmihi
Nord
look (-for)
ìmi
Sud
look for (-trouble)
ùmihi (-i te kōhii)
Nord
look for (-trouble)
ìmi (-i te kōfii)
Sud
love
hakatāhia
Up
love
hakataetae
Up
love
haatāhia
Nh, Uh, Sud

Joomla Template by ThemeXpert